Про дисципліну "Економічний аналіз"

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

Теоретична підготовка фахівця економічного напрямку середнього рівня кваліфікації в комплексі з практичною систематизує знання, формує в майбутніх фахівцях вміння і навики, які дозволяють їм конкурувати на ринку праці в ринкових умовах.

 

Дисципліна "Економічний аналіз" у навчальному процесі підготовки студентів економічних спеціальностей займає особливе місце. Засвоєння основ економічного аналізу дає змогу системно зрозуміти виробничо-фінансову діяльність підприємства, приймати участь в ухваленні рішень та давати рекомендації для прийняття їх..

Метою вивчення дисципліни "Економічний аналіз" є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом засвоєння теоретичних основ економічного аналізу та набуття практичних навичок..

Завдання дисципліни полягає в вивченні впливу факторів на результати господарської  діяльності та пошуку резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки та практики у конкретних умовах підприємства..

В результаті вивчення теоретичних та методологічних основ економічного аналізу студенти повинні  знати: сутність економічних явищ та процесів; їх взаємозв’язки та взаємозалежність, уміння їх деталізувати та  систематизувати, визначати вплив факторів, здійснювати оцінку досягнутих результатів, виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

При вивченні дисципліни студенти повинні вміти: визначати закономірності та тенденції економічних явищ та процесів у конкретних умовах підприємства; знаходити вплив факторів на результати діяльності; здійснювати пошук резервів підвищення ефективності виробництва; оцінювати ступінь ризиків; оцінювати результати діяльності підприємства .

Вивчення економічного аналізу здійснюється; на лекційних та практичних заняттях, а також при самостійному опрацюванні студентами рекомендованої літератури. Під час лекційних занять необхідно розглянути основні теоретичні положення курсу. На практичних заняттях розв'язуються різні задачі, виявляються недоліки в фінансово-господарській діяльності підприємств, що сприяє кращому засвоєнню питань, поставлених на вирішення економічного аналізу.

Економічний аналіз пов’язаний з багатьма економічними науками. Зокрема, з політичною економією, мікроекономікою, макроекономікою, маркетингом, статистикою, бухгалтерським (фінансовим) обліком, управлінським обліком, фінансами підприємств тощо.