5. Питання до іспиту


1.                  Предмет і завдання економічного аналізу.

2.                   Основні категорії економічного аналізу.

3.                   Види економічного аналізу.

4.                   Аналітичний метод економічного аналізу.

5.                   Деталізація.

6.                   Порівняння.

7.                   Моделювання.

8.                   Балансовий метод.

9.                   Елімінування.

10.                Статистичні методи.

11.                Економіко-математичні методи.

12.                Інформаційна база економічного аналізу.

13.                Організація їа етапи економічного аналізу.

14.                Значення   та   завдання    аналізу    виробництва продукції.

15.                Аналіз обсягів виробництва продукції.

16.                 Ааліз     асортименту    і     структури     випуску продукції.

17.                Аналіз якості продукції.

18.                Аналіз ритмічності та якості виробництва.

19.                Зв'язок між показниками товарної продукції обсягу відвантаженої продукції та реалізованої товарної продукції.

20.                Фактори,   які   впливають   на   обсяг   реалізації продукції.

21.                Резерви зрюстання реалізації продукції.

22.                Аналіз використання трудових ресурсів.

23.                Аналіз   стану   і   забезпеченості    підприємства трудовими ресурсами.

24.                Структурні показники сукупності працівників.

25.                Коефіцієнт обороту.

26.                Аналіз використання робочого часу.

27.                Показники використання робочого часу.

28.                Аналіз продуктивності праці.

29.                 Аналіз    складу,    структури   технічного    стану основних фондів.

30.                 Аналіз використання виробничих потужностей.

31.                 Аналіз використання основних фондів.

32.                Аналіз       забезпеченості       і       використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

33.                Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання.

34.                Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів.

35.                Аналіз використання матеріальних ресурсів.

36.                Показники завдання і джерела інформації аналізу собівартості продукції.

37.                Оцінка     виконання     плану     із     собівартості продукції.

38.                Аналіз витрат за елементами і статтями витрат.

39.                Аналіз матеріальних витрат.

40.                Аналіз витрат на оплату праці.

41.                Аналіз витрат на обслуговування виробництва та управління.

42.                Аналіз собівартості окремих видів продукції.

43.                Аналіз   впливу   складу   продукціїза   віком   її випуску на зміни витрат на одну гривню вартості реалізованої продукції.

44.                Аналіз   впливу  на  собівартість  окремих   груп продукції за рівнем їх рентабельності.

45.                Аналіз     структури     операційних     витрат    за економічними елементами.

46.                Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат.

47.                Значення, завдання та інформація для проведення аналізу фінансових результатів.

48.                Аналіз чистого прибутку.

49.                Аналіз валового прибутку.

50.                Аналіз інших доходів.

51.                Аналіз рентабельності.

52.                Аналіз рентабельності підприємства.

53.                Задачі аналізу і характеристика джерел інформації фінансового стану підприємства.

54.                Аналіз структури балансу. Аналіз порівняльного аналітичного балансу.

55.                Аналіз фінансової стійкоаті підприємства

56.                Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу.

57.                Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

58.                Аналіз оборотності оборотних активів.

Comments