КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу Економічний аналіз проводитися декількома методами: з використанням поточних тематичних самостійних робіт; на основі поточних розрахункових завдань; проведення підсумкових письмових контрольних робіт; у процесі заліків з усього курсу; проведенням письмового та усного заліку усього курсу.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний   контроль   є   найбільш   типовим   і   традиційним, проводиться протягом семестрового періоду навчання і включає в себе підготовку   до   семінарських   занять,    індивідуальні   заняття   під керівництвом викладача, самостійну роботу студентів.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових занять, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь усно чи письмово представити певний матеріал.

Формами поточного контролю можуть бути: письмова робота (відповіді  на  питання лекційного  курсу, розв'язання задач, виконання вправ, певних розрахунків);  тестування знань студентів з певного розділу (теми); усне опитування; перевірка і захист розрахункового завдання; перевірка домашнього завдання (задачі, вирішення проблемних завдань);  конспектування додаткової літератури;  робота зі словником економічних термінів.

При проведенні поточного тестування визначається рівень знань студентів з теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість правиль­них відповідей студента на тестове завдання курсу, що дозволяє оцінити результати тестування позитивно (тобто "Задовільно" або "Зараховано"), має бути більше 60% від загальної кількості запитань тестового завдання.

Проведення іспиту з курсу - це найважливіший метод контролю знань студентів з навчального курсу "Економічна теорія". Результати іспиту можуть бути оцінені за чотирибальною системою:

Критерії оцінювання

 Оцінки "відмінно" заслуговує студент, який показав систематичне та глибоке знання питань матеріалу не тільки в обсязі матеріалу лекцій та семінарських занять, але й матеріалів, рекомендованих для самостійної роботи, а також додаткової літератури. При цьому студент повинен продемонструвати вміння аналізувати інформацію, застосовуючи методи аналізу, проявити творчі здібності в розумінні матеріалу.

Оцінки "добре" заслуговує студент, який показав належне знання навчальної програми курсу, виконав усі завдання, при цьому допусти» незначні помилки і мав невеликі недоліки. Як правило, оцінка "добре" ставиться студентам, які показали систематичний характер знань з дисципліни, вміють самостійно робити висновки та показали належний рівень знання рекомендованої літератури.

Оцінки "задовільно" заслуговує студент, який показав знання основного матеріалу навчальної програми курсу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професіональної діяльності. Студент повинен відповісти на основні питання завдання, показати знання рекомендованої літератури, вміння аналізувати зміст питання. Можливі деякі помилки не принципового характеру в розрахунках.

Оцінку "незадовільно" виставляють студентам, які не могли показати необхідний рівень знань для подальшого навчання, допустили значні помилки або взагалі не виконали завдання.